ALGEMENE VOORWAARDEN STEMALUCS BVBA

Toepassing

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de mede-contractant, hierna genoemde klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Studies, offertes en overeenkomsten

2. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

3. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

4. Twee weken voor de start van de werken zal er een voorschot van 10% van de werken gevraagd worden.

Zijn niet in de werken begrepen:

– de herstellingen en reparaties van fouten en schade veroorzaakt door derden of door de opdrachtgever;

4 . bis Veiligheidscoördiatie

Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in

onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

5. ter Energieprestatieregelgeving

Voorzieningen opgelegd door de opdrachtgever die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte

begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd

wanneer de aannemer tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en

ontwerpen enz..

Deze technische informatie wordt <voorafgaand aan de werken / ten minste …. werkdagen voor de aanvang> overhandigd door de

opdrachtgever en of zijn aangestelden (bv. architect of studiebureau). Deze informatie moet tijdig aan de aannemer bezorgd wordt zodat hij

over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan de aannemer niet aangesproken worden

voor vertragingen of termijnsoverschrijding. De aannemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil.

Uitvoering van de werken

6. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

7. De goederen worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

8. Na uitvoering van de werken gaat het risico over op de klant.

9. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van de aannemer zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.

10. Water en elektriciteit 220V zijn te voorzien door de klant.

11. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

12. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

13. Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

14. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

15. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij het einde van de uitvoering bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

16. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.

17. Behoudens anders luidend schriftelijk beding wordt op de uitgevoerde werken voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven.

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

18. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.

19. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden Desgevallend kan de aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in 19.

20. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

Betaling

21. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken.

22. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum op de zetel van de aannemer.

23. Ingeval van niet-betaling van het factuurbedrag op de vervaldag zoals hierboven vermeld zal zonder enige ingebrekestelling of aanmaning nodig zij een intrest verschuldigd zijn per jaar gelijk aan 10%. Bij niet-betaling van de facturen op hun vervaldag zal bovenop het intrestgedeelte van 10% een forfertaire verhoging worden toegepast van 10% van het nog verschuldigde bedrag met het minimum van 25,00 euro.

24. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

Bevoegdheid

25. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de

rechtbank van de woonplaats van de klant of van de plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan of waar ze worden uitgevoerd.

26. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Eigendomsvoorbehoud

27. Tot op het ogenblik van de volledige betaling der goederen blijft de verkoper er de eigenaar van, voor zover zij niet werden verwerkt

of aan derden voortgeleverd. Zolang de goederen niet betaald zijn mag de koper de eigendom ervan niet aan derden overdragen, tenzij in

uitoefening van zijn normaal beroep of tot aanwending van de normale bestemming der goederen. Ingeval deze voorwaarden niet nageleefd

worden, is de verkoopprijs onmiddellijk opeisbaar.